คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 045 21 กุมภาพันธ์ 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคลินิกนอกเวลาราชการปกติของโรงพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546bf2c186189-222255491533.pdf
หนังสือเวียนภายใน 044 17 กุมภาพันธ์ 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวรัตติกาล วรหล้า หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf2a25604a-212255485712.pdf
หนังสือเวียนภายใน 009 15 กุมภาพันธ์ 2554 2554 แนวปฏิบัติในการประเมินผลความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์และเกณฑ์การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546bf2863610c-172255417534.pdf
หนังสือเวียนภายใน 010 16 กุมภาพันธ์ 2554 2554 การเปิดวิชาเลือกเสรี หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546bf261cea6f-172255417463.pdf
หนังสือเวียนภายใน 012 17 กุมภาพันธ์ 2554 2554 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสนอชื่อและผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่าง (แทน ผศ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546bf24243fe3-172255417425.pdf
หนังสือเวียนภายใน 011 17 กุมภาพันธ์ 2554 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่างลง (แทน ผศ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546bf21c60d51-172255417371.pdf
หนังสือเวียนภายใน 043 15 กุมภาพันธ์ 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาประจำคณะฯ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf1f9d22a2-162255416204.pdf
หนังสือเวียนภายใน 042 14 กุมภาพันธ์ 2554 2554 ให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf1d82439e-142255414444.pdf
หนังสือเวียนภายใน 004 11 กุมภาพันธ์ 2554 2554 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาสัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546bf1b595dda-142255410531.pdf
หนังสือเวียนภายใน 041 10 กุมภาพันธ์ 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม "การอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf192d4a5b-112255493302.pdf
หนังสือเวียนภายใน 039 7 กุมภาพันธ์ 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการนำเสนอสัมมนาวิชา 717 591 สัมมนา ประจำปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf1760c9cc-92255493353.pdf
หนังสือเวียนภายใน 040 8 กุมภาพันธ์ 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลร้านอาหาร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf1536db1d-92255492848.pdf
หนังสือเวียนภายใน 226 17 ธันวาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสถาบันการศึกษา ๓ D ปีการศึกษา ๒๕๕๓ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf132474ef-92255483818.pdf
หนังสือเวียนภายใน 034 31 มกราคม 2554 2554 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบไล่ ภาคกาคศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf10806b38-72255411453.pdf
หนังสือเวียนภายใน 037 3 กุมภาพันธ์ 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายปรัชญา ประไพรวงษ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf0e353bd8-72255490912.pdf
หนังสือเวียนภายใน 036 3 กุมภาพันธ์ 2554 2554 เปลี่ยนแปลงวันดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ Mr.NITHIPHONH SOMSANITH หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf0c908e71-72255490638.pdf
หนังสือเวียนภายใน 038 3 กุมภาพันธ์ 2554 2554 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ของ นาย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf0a89bdb0-72255490215.pdf
หนังสือเวียนภายใน 007 3 กุมภาพันธ์ 2554 2554 เพิ่มเติมค่าบริการรักษาพยาบาลสัตว์ของโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546bf08a839d4-72255485605.pdf
หนังสือเวียนภายใน 035 1 กุมภาพันธ์ 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการในการกำกับดูแลองค์การที่ดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf066d29f6-72255484725.pdf
หนังสือเวียนภายใน 031 28 มกราคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม "ค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ ครั้งที่ ๗" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf047767c4-311255410193.pdf
หนังสือเวียนภายใน 029 28 มกราคม 2554 2554 แต่งตั้งอนุกรรมการจัดงานวันโลกสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2554 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf029809ea-311255410144.pdf
หนังสือเวียนภายใน 030 28 มกราคม 2554 2554 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริการการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf00ec1784-311255410091.pdf
หนังสือเวียนภายใน 032 28 มกราคม 2554 2554 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ก.พ. 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546beff2c1320-311255410050.pdf
หนังสือเวียนภายใน 033 28 มกราคม 2554 2554 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ก.พ. 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546befd49463d-311255495657.pdf
หนังสือเวียนภายใน 027 27 มกราคม 2554 2554 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546befae441ae-281255411183.pdf
หนังสือเวียนภายใน 028 27 มกราคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ มคอ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bef8fd6dda-281255411100.pdf
หนังสือเวียนภายใน 228 17 ธันวาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านจรรยาบรรณของบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546af0bdbc7cf-271255413502.pdf
หนังสือเวียนภายใน 022 26 มกราคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ Mr.NITHIPHONH SOMSANITH หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546af08b08ca1-261255413575.pdf
หนังสือเวียนภายใน 023 26 มกราคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายชินวิวัฒน์ เปี่ยมสกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546af070c7b23-261255413374.pdf
หนังสือเวียนภายใน 024 26 มกราคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546af051b26ed-261255413295.pdf
หนังสือเวียนภายใน 025 26 มกราคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546af033825b4-261255413244.pdf
หนังสือเวียนภายใน 025 26 มกราคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546af0013cc54-261255413165.pdf
หนังสือเวียนภายใน 026 26 มกราคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ มข. 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aefe225bbc-261255413121.pdf
หนังสือเวียนภายใน 005 20 มกราคม 2554 2554 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการแลกเปลี่ยนฯ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546aefc1e4e0e-221255481015.pdf
หนังสือเวียนภายใน 006 20 มกราคม 2554 2554 รับสมัครนักศึกษารับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. กับ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546aefa3953f3-221255480808.pdf
หนังสือเวียนภายใน 017 20 มกราคม 2554 2554 เปลี่ยนแปลงกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aef86e423c-211255417491.pdf
หนังสือเวียนภายใน 018 20 มกราคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการวิจัยรายโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aef6cd1b6d-211255417395.pdf
หนังสือเวียนภายใน 019 20 มกราคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aef3067030-211255417345.pdf
หนังสือเวียนภายใน 020 20 มกราคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในวัดและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aef12521e9-211255417284.pdf
หนังสือเวียนภายใน 021 20 มกราคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงงานวิจัย วิชาปัญหาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aeef239f30-211255417261.pdf
หนังสือเวียนภายใน 004 18 มกราคม 2554 2554 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา รศ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546aeed1da598-181255416581.pdf
หนังสือเวียนภายใน 011 18 มกราคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวนัทธ์หทัย วนาเฉลิม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aeea2e6a17-181255416262.pdf
หนังสือเวียนภายใน 012 18 มกราคม 2554 2554 แต่งตั้งอนุกรรมการจัดงานวันโลกสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2554 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aee886dd15-181255416222.pdf
หนังสือเวียนภายใน 013 18 มกราคม 2554 2554 แต่งตั้งกรรมการนิเทศนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aee69e693e-181255416185.pdf
หนังสือเวียนภายใน 014 18 มกราคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aee4a3dd76-181255416125.pdf
หนังสือเวียนภายใน 015 18 มกราคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับวินัยจราจรภายในบริเวณคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aee24bd593-181255416095.pdf
หนังสือเวียนภายใน 016 18 มกราคม 2554 2554 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจนับพัสดุคงเหลือของร้านสวัสดิการคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aedfa1b92f-181255415020.pdf
หนังสือเวียนภายใน 003 17 มกราคม 2554 2554 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546aedd46f774-171255410001.pdf
หนังสือเวียนภายใน 002 14 มกราคม 2554 2554 การจัดระเบียบจราจรในบริเวณพื้นที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546aedb4cef6b-141255414314.pdf
หนังสือเวียนภายใน 010 13 มกราคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546aed8bd4e14-131255414473.pdf