คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 100 1 เมษายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสงกรานต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๔ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf9a61f0cd-51254551352.pdf
หนังสือเวียนภายใน 088 31 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะอาจารย์จัดทำเอกสาร มคอ.๓ รายวิชา ๗๑๐ ๕๓๓ คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์ปีก ๑ ๒(๐-๔-๒) และวิชา ๗๑๐ ๖๔๓ เตรียมสหกิจศึกษาด้านสัตว์ปีก ๓(๐-๖-๓) ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf97e7af1b-11254523380.pdf
หนังสือเวียนภายใน 089 31 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะอาจารย์จัดทำเอกสาร มคอ.๓ รายวิชา ๗๑๐ ๖๓๓ คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์ปีก ๒ ๒(๐-๔-๒) ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf95bf1500-11254523283.pdf
หนังสือเวียนภายใน 090 31 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะอาจารย์จัดทำเอกสาร มคอ.๓ รายวิชา ๗๑๐ ๕๓๔ คลินิกปฏิบัติด้านสุกร ๑ ๒(๐-๔-๒) ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf9387c6ee-11254564631.pdf
หนังสือเวียนภายใน 091 31 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะอาจารย์จัดทำเอกสาร มคอ.๓ รายวิชา ๗๑๐ ๖๓๔ คลินิกปฏิบัติด้านสุกร ๒ ๒(๐-๔-๒) ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf8f813680-11254563934.pdf
หนังสือเวียนภายใน 092 31 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะอาจารย์จัดทำเอกสาร มคอ.๓ รายวิชา ๗๑๐ ๖๔๔ เตรียมสหกิจศึกษาด้านสุกร ๓(๐-๖-๓) ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf8d9c20fc-11254563149.pdf
หนังสือเวียนภายใน 093 31 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะอาจารย์จัดทำเอกสาร มคอ.๓ รายวิชา ๗๑๐ ๕๓๕ คลินิกปฏิบัติด้านม้า ๑ ๒(๐-๔-๒) ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf8be5b556-11254562405.pdf
หนังสือเวียนภายใน 094 31 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะอาจารย์จัดทำเอกสาร มคอ.๓ รายวิชา ๗๑๐ ๖๓๕ คลินิกปฏิบัติด้านม้า ๒ ๒(๐-๔-๒) ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf895dbaaa-11254560437.pdf
หนังสือเวียนภายใน 095 31 มีนาคม 2554 2554 แต่งคั้งคณะอาจารย์จัดทำเอกสาร มคอ.๓ รายวิชา ๗๑๐ ๖๔๕ เตรียมสหกิจศึกษาด้านม้า ๓(๐-๖-๓) ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf878e2e5f-11254550824.pdf
หนังสือเวียนภายใน 096 31 มีนาคม 2554 2554 แต่งคั้งคณะอาจารย์จัดทำเอกสาร มคอ.๓ รายวิชา ๗๑๐ ๕๓๖ คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์น้ำและสัตว์ป่า ๑ ๒(๐-๔-๒) ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf8588b974-11254550348.pdf
หนังสือเวียนภายใน 097 31 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะอาจารย์จัดทำเอกสาร มคอ.๓ รายวิชา ๗๑๐ ๖๓๖ คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์น้ำและสัตว์ป่า ๒ ๒(๐-๔-๒) ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf83a43c4a-11254544851.pdf
หนังสือเวียนภายใน 098 31 มีนาคม 2554 2554 แต่งคั้งคณะอาจารย์จัดทำเอกสาร มคอ.๓ รายวิชา ๗๑๐ ๖๔๘ เตรียมสหกิจศึกษาด้านสัตว์น้ำ ๓(๐-๖-๓) ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf81ba005e-11254543934.pdf
หนังสือเวียนภายใน 099 31 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะอาจารย์จัดทำเอกสาร มคอ.๓ รายวิชา ๗๑๐ ๖๔๙ เตรียมสหกิจศึกษาด้านสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ ๓(๐-๖-๓) ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf7fc84982-11254534309.pdf
หนังสือเวียนภายใน 081 31 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf7e314000-11254525745.pdf
หนังสือเวียนภายใน 017 30 มีนาคม 2554 2554 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานธุรการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546bf7c482542-31254552009.pdf
หนังสือเวียนภายใน 078 24 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf7a68128a-11254553203.pdf
หนังสือเวียนภายใน 079 24 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf7884be71-11254551142.pdf
หนังสือเวียนภายใน 077 23 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf7692357c-171254545546.pdf
หนังสือเวียนภายใน 076 23 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานจัดเก็บข้อมูลรายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf752139bf-171254502512.pdf
หนังสือเวียนภายใน 075 23 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบ้ติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแทพยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน เมษายน 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf7373ab34-171254501232.pdf
หนังสือเวียนภายใน 073 22 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf7187f8e3-161254520592.pdf
หนังสือเวียนภายใน 016 9 มีนาคม 2554 2554 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546bf6f4eaf57-161254532651.pdf
หนังสือเวียนภายใน 015 7 มีนาคม 2554 2554 สนับสนุนเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย (สกว.) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546bf6d39584a-161254532250.pdf
หนังสือเวียนภายใน 072 21 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf6b2dd8a5-151254523015.pdf
หนังสือเวียนภายใน 071 18 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง หลักสูตรปกติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf6977e548-121254530637.pdf
หนังสือเวียนภายใน 062 7 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ "หัวใจการให้บริการที่ดี" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf674d7d23-111254530809.pdf
หนังสือเวียนภายใน 059 28 กุมภาพันธ์ 2554 2554 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf65304cd9-111254530542.pdf
หนังสือเวียนภายใน 060 28 กุมภาพันธ์ 2554 2554 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf62d1e0a7-111254525642.pdf
หนังสือเวียนภายใน 068 11 มีนาคม 2554 2554 ให้บุคลากรสายผู้สอน ผู้ช่วยสอนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีในระบบ TQF" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf60bb6a84-111254523713.pdf
หนังสือเวียนภายใน 045 24 กุมภาพันธ์ 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2553 "การสำรวจหาสารเร่งเนื้อแดงตกค้างในเนื้อสุกร" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf5edbdac8-111254523340.pdf
หนังสือเวียนภายใน 063 8 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดงานวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf5c9652e0-111254522604.pdf
หนังสือเวียนภายใน 066 9 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะทำงานจัดโครงการสัมมนาทีมที่ปรึกษาและผู้ปฏิบัติงานในโครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้และเห็นผลจริง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf5a9dfc56-111254521526.pdf
หนังสือเวียนภายใน 064 8 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ฯ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf58eceb7a-111254520525.pdf
หนังสือเวียนภายใน 065 8 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายปฏิพัทธ์ พันธ์ชูเพชร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf56ea5b36-111254515957.pdf
หนังสือเวียนภายใน 070 16 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf54e89fb3-111254515446.pdf
หนังสือเวียนภายใน 069 15 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf52d022c7-111254513733.pdf
หนังสือเวียนภายใน 014 25 กุมภาพันธ์ 2554 2554 การจัดระเบียบจราจรในบริเวณพื้นที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546bf50991cd1-13255480613.pdf
หนังสือเวียนภายใน 055 25 กุมภาพันธ์ 2554 2554 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (ค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 7" เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf4e40bcc2-282255417523.pdf
หนังสือเวียนภายใน 013 25 กุมภาพันธ์ 2554 2554 หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องสัมมนา ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546bf4c385357-282255416500.pdf
หนังสือเวียนภายใน 059 25 กุมภาพันธ์ 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf4821aff5-282255416413.pdf
หนังสือเวียนภายใน 058 25 กุมภาพันธ์ 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการรายวิชาคลินิกปฏิบัติ 1-5 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546bf4623463e-282255416333.pdf
หนังสือเวียนภายใน 057 25 กุมภาพันธ์ 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตข้อสอบและจัดชุดข้อสอบบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf3d8d3ae7-282255416304.pdf
หนังสือเวียนภายใน 053 22 กุมภาพันธ์ 2554 2554 แต่งตั้งผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546bf3bae1759-222255411570.pdf
หนังสือเวียนภายใน 050 22 กุมภาพันธ์ 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf39ddc5e0-222255410495.pdf
หนังสือเวียนภายใน 052 22 กุมภาพันธ์ 2554 2554 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf37e72a36-222255410460.pdf
หนังสือเวียนภายใน 051 22 กุมภาพันธ์ 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf363ad0f1-222255410431.pdf
หนังสือเวียนภายใน 049 21 กุมภาพันธ์ 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546bf341b86f0-222255494847.pdf
หนังสือเวียนภายใน 048 21 กุมภาพันธ์ 2554 2554 แต่งตั้งกรรมการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในวัดและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2554 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf324888cd-222255494330.pdf
หนังสือเวียนภายใน 047 21 กุมภาพันธ์ 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะนักวิจัย "การศึกษาคุณลักษณะทางจุลชีววิทยาของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ จากน้ำในฟาร์มไก่จังหวัดขอนแก่น" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf300b3174-222255493737.pdf
หนังสือเวียนภายใน 046 21 กุมภาพันธ์ 2554 2554 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน มีนาคม 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf2dbdab1d-222255492207.pdf