คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 143 6 มิถุนายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปี 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c09568e67a-66255415162.pdf
หนังสือเวียนภายใน 142 3 มิถุนายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้ที่สมควรจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากร ประจำปี 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c093b9fd3e-66255415002.pdf
หนังสือเวียนภายใน 141 3 มิถุนายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาเกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c091642fb1-66255414482.pdf
หนังสือเวียนภายใน 135 23 พฤษภาคม 2554 2554 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน มิ.ย.2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c08f892269-66255414443.pdf
หนังสือเวียนภายใน 134 19 พฤษภาคม 2554 2554 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c08c91ae95-66255414424.pdf
หนังสือเวียนภายใน 133 19 พฤษภาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c08a93c8d4-66255414351.pdf
หนังสือเวียนภายใน 140 31 พฤษภาคม 2554 2554 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ของ นางพิมชนก สุวรรณธาดา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0608a7378-36255410431.pdf
หนังสือเวียนภายใน 139 31 พฤษภาคม 2554 2554 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นายสุวลักษณ์ ศรีสุภา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c05ea2d416-36255410400.pdf
หนังสือเวียนภายใน 138 31 พฤษภาคม 2554 2554 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของ นางสาวสุจิรา ธรรมสัง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c05b7326db-36255410372.pdf
หนังสือเวียนภายใน 136 31 พฤษภาคม 2554 2554 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มิ.ย.2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c05974997a-36255410182.pdf
หนังสือเวียนภายใน 137 31 พฤษภาคม 2554 2554 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มิ.ย.2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c057787e79-36255410121.pdf
หนังสือเวียนภายใน 132 18 พฤษภาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0558f2a80-42254553756.pdf
หนังสือเวียนภายใน 131 18 พฤษภาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c053a02077-42254553144.pdf
หนังสือเวียนภายใน 130 18 พฤษภาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c051f7d72c-42254552128.pdf
หนังสือเวียนภายใน 129 18 พฤษภาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการทางสัตวแพทย์ หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0504dc05e-42254551456.pdf
หนังสือเวียนภายใน 128 18 พฤษภาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการทางสัตวแพทย์ หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c04e0b6bd4-42254550821.pdf
หนังสือเวียนภายใน 127 18 พฤษภาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์ สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพปศุสัตว์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c04c7e281c-42254545817.pdf
หนังสือเวียนภายใน 126 18 พฤษภาคม 2554 2554 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นางสาวพัชรจราวรรณ สุขเทียบ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c04abd4187-42254545358.pdf
หนังสือเวียนภายใน 125 4 พฤษภาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาเกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c04903191d-201254532425.pdf
หนังสือเวียนภายใน 124 4 พฤษภาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมสัตวแพทย์จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามโครงการ FAO ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c046951d07-201254531930.pdf
หนังสือเวียนภายใน 123 2 พฤษภาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีสุนับทรงเลี้ยง ประจำปี ๒๕๕๔ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bfd5b9f80c-191254544119.pdf
หนังสือเวียนภายใน 120 29 เมษายน 2554 2554 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bfd3baab4e-181254525939.pdf
หนังสือเวียนภายใน 119 28 เมษายน 2554 2554 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาสัตวแพทย์ฯ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bfd1bf3adc-171254522553.pdf
หนังสือเวียนภายใน 121 29 เมษายน 2554 2554 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พ.ค.2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bfcfedf9bb-171254522520.pdf
หนังสือเวียนภายใน 122 29 เมษายน 2554 2554 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พ.ค.2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bfcdf2f7cc-171254522485.pdf
หนังสือเวียนภายใน 118 25 เมษายน 2554 2554 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bfcb851875-111254541235.pdf
หนังสือเวียนภายใน 018 20 เมษายน 2554 2554 การแต่งกายของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546bfc92eb91d-81254535951.pdf
หนังสือเวียนภายใน 117 20 เมษายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bfc6094a76-71254581817.pdf
หนังสือเวียนภายใน 116 20 เมษายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bfc4799058-71254563917.pdf
หนังสือเวียนภายใน 115 20 เมษายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bfc25b0eea-71254563221.pdf
หนังสือเวียนภายใน 114 20 เมษายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bfbf9b3eff-71254562633.pdf
หนังสือเวียนภายใน 113 20 เมษายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bfbdf9e41b-71254561833.pdf
หนังสือเวียนภายใน 112 20 เมษายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bfbc57622e-71254561348.pdf
หนังสือเวียนภายใน 111 20 เมษายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการทางสัตวแพทย์ หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bfbab60282-71254560808.pdf
หนังสือเวียนภายใน 110 20 เมษายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bfb8f6aaf4-71254560213.pdf
หนังสือเวียนภายใน 109 19 เมษายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายจักรพงษ์ เงินกลั่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bfb71e82e9-71254543621.pdf
หนังสือเวียนภายใน 108 19 เมษายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายมนตรา มานะกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bfb578e582-71254543212.pdf
หนังสือเวียนภายใน 102 4 เมษายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายยอด วิริยะเสนา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bfb3819f60-71254520002.pdf
หนังสือเวียนภายใน 101 4 เมษายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายอดิศร ดวงอ่อนนาม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bfb199e35d-71254515738.pdf
หนังสือเวียนภายใน 105 12 เมษายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ ๒๕ ปี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bfafb8fb29-41254504212.pdf
หนังสือเวียนภายใน 107 18 เมษายน 2554 2554 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ของ นายชินวิวัฒน์ เปี่ยมสกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bfadeb358a-41254503612.pdf
หนังสือเวียนภายใน 080 28 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจในวาระครบรอบการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ๒๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bfabc0e829-81254530300.pdf
หนังสือเวียนภายใน 082 31 2554 แต่งตั้งคณะอาจารย์จัดทำเอกสาร มคอ.๓ รายวิชา ๗๑๐ ๕๓๑ คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์เล็ก๑ ๓(๐-๖-๓) ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bfa97052e0-61254514314.pdf
หนังสือเวียนภายใน 083 31 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะอาจารย์จัดทำเอกสาร มคอ.๓ รายวิชา ๗๑๐ ๖๓๑ คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์เล็ก๒ ๖(๐-๑๒-๖) ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bfa7cb9128-61254512914.pdf
หนังสือเวียนภายใน 084 31 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะอาจารย์จัดทำเอกสาร มคอ.๓ รายวิชา ๗๑๐ ๖๔๑ เตรียมสหกิจศึกษาด้านสัตว์เล็ก ๓(๐-๖-๓) ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bfa6367528-61254512101.pdf
หนังสือเวียนภายใน 085 31 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะอาจารย์จัดทำเอกสาร มคอ.๓ รายวิชา ๗๑๐ ๖๓๒ คลินิกปฏิบัติทางด้านสัตว์เคี้ยงเอื้อง๑ ๒(๐-๔-๒) ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bfa473d2ed-61254511327.pdf
หนังสือเวียนภายใน 086 31 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะอาจารย์จัดทำเอกสาร มคอ.๓ รายวิชา ๗๑๐ ๖๓๒ คลินิกปฏิบัติทางด้านสัตว์เคี้ยงเอื้อง๒ ๒(๐-๔-๒) ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bfa2d95118-61254510641.pdf
หนังสือเวียนภายใน 087 31 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะอาจารย์จัดทำเอกสาร มคอ.๓ รายวิชา ๗๑๐ ๖๔๒ เตรียมสหกิจศึกษาด้านสัตว์เคี้ยงเอื้อง ๓(๐-๖-๓) ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bfa10c95fc-61254505541.pdf
หนังสือเวียนภายใน 103 5 เมษายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางอรุณี พลภักดี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf9f4c31c1-61254502751.pdf
หนังสือเวียนภายใน 074.1 23 มีนาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546bf9cbc379c-51254553905.pdf