คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 032 23 สิงหาคม 2554 2554 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คุณประยุทธ ศรีวิโรจน์ ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546c110b58f69-308255410453.pdf
หนังสือเวียนภายใน 031 23 สิงหาคม 2554 2554 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ศ.น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546c10edd4522-308255410395.pdf
หนังสือเวียนภายใน 030 23 สิงหาคม 2554 2554 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา นายสัตวแพทย์อุดม วิบูลย์อุทัย ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546c10cee52e0-308255410351.pdf
หนังสือเวียนภายใน 180 25 สิงหาคม 2554 2554 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน กันยายน 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c10a7be4f8-308255410292.pdf
หนังสือเวียนภายใน 179 25 สิงหาคม 2554 2554 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c108096011-308255410230.pdf
หนังสือเวียนภายใน 178 23 สิงหาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c105a892c8-308255410125.pdf
หนังสือเวียนภายใน 177 23 สิงหาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์ หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c103e7418b-308255495720.pdf
หนังสือเวียนภายใน 176 23 สิงหาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะทำงานความร่วมมือทางวิชาการในโครงการ Linnaeus-Palme Exchange programme หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c102068cac-238255416230.pdf
หนังสือเวียนภายใน 175 18 สิงหาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งลูกจ้างประจำสังกัด รพ.สัตว์ให้ดำรงตำแหน่งชั้นที่สูงขึ้น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c1006ce1e0-238255416154.pdf
หนังสือเวียนภายใน 029 18 สิงหาคม 2554 2554 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546c0fcb783d5-188255411014.pdf
หนังสือเวียนภายใน 174 11 สิงหาคม 2554 2554 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์ของ นางสาวปาริฉัตร กุบแก้ว หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0fa8d245c-118255412372.pdf
หนังสือเวียนภายใน 173 9 สิงหาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติ (Study Tour) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0f8977093-108255411064.pdf
หนังสือเวียนภายใน 171 2 สิงหาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสหกิจศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546c0f6988e00-48255483609.pdf
หนังสือเวียนภายใน 172 2 สิงหาคม 2554 2554 มอบอำนาจในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑/๒๕๕๔) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0f4818e02-48255483122.pdf
หนังสือเวียนภายใน 027 29 กรกฎาคม 2554 2554 นโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกันของคณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546c0f28b5186-28255491025.pdf
หนังสือเวียนภายใน 028 29 กรกฎาคม 2554 2554 ประกาศกำหนดมาตรการในการกำกับดูแล บุคลากรสายผู้สอนที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย์และวิชาชีพการสัตวแพทย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546c0f07997fd-18255483711.pdf
หนังสือเวียนภายใน 026 29 กรกฎาคม 2554 2554 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรสายผู้สอนที่ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการสอนนักศึกษา ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546c0ea70d3ec-18255482419.pdf
หนังสือเวียนภายใน 167 29 กรกฎาคม 2554 2554 แต่งตั้งเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546c0e6dec5e8-297255414534.pdf
หนังสือเวียนภายใน 168 29 กรกฎาคม 2554 2554 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน ส.ค.2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0e4e43d22-297255414484.pdf
หนังสือเวียนภายใน 169 29 กรกฎาคม 2554 2554 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ส.ค.2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0e345e509-297255414381.pdf
หนังสือเวียนภายใน 170 29 กรกฎาคม 2554 2554 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ส.ค.2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0e182eff1-297255414311.pdf
หนังสือเวียนภายใน 166 26 กรกฎาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0dfc1eb40-267255416295.pdf
หนังสือเวียนภายใน 162 14 กรกฎาคม 2554 2554 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกลางภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0ddf50c3d-257255414394.pdf
หนังสือเวียนภายใน 025 22 กรกฎาคม 2554 2554 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าดำเนินการร้านค้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546c0dc007c5d-257255410022.pdf
หนังสือเวียนภายใน 165 19 กรกฎาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกร้านค้าโรงอาหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0d9f5b80f-207255472355.pdf
หนังสือเวียนภายใน 163 14 กรกฎาคม 2554 2554 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ของ นายพงศธร ธัชประมุข หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0d7fda1f3-197255411285.pdf
หนังสือเวียนภายใน 161 11 กรกฎาคม 2554 2554 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของ นางสาวจิตราภรณ์ เยียนเพชร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0d64e42b9-127255414240.pdf
หนังสือเวียนภายใน 160 11 กรกฎาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมและตรวจสอบหลักฐานเพื่อใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2553-2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0cceab4b1-127255414195.pdf
หนังสือเวียนภายใน 159 30 มิถุนายน 2554 2554 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0ca026b5b-117255413232.pdf
หนังสือเวียนภายใน 156 30 มิถุนายน 2554 2554 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ก.ค.2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0c809d435-47255484727.pdf
หนังสือเวียนภายใน 157 30 มิถุนายน 2554 2554 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ก.ค.2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0c6642635-47255483921.pdf
หนังสือเวียนภายใน 158 30 มิถุนายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการเรียนรู้พระศาสนา รู้รักษาป่าอีสาน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0c4b2524a-47255482249.pdf
หนังสือเวียนภายใน 155 24 มิถุนายน 2554 2554 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของ นายนพดล สมผล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0c2bc6bc3-291255413122.pdf
หนังสือเวียนภายใน 154 24 มิถุนายน 2554 2554 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน ก.ค.2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0c0b000c4-261255417042.pdf
หนังสือเวียนภายใน 153 23 มิถุนายน 2554 2554 อนุญาตให้ลาออกจากประธาน กรรมการและคณะทำงาน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0be86b37e-241255495933.pdf
หนังสือเวียนภายใน 023 23 มิถุนายน 2554 2554 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในรอบแรก (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546c0bcb1eb5d-231255412562.pdf
หนังสือเวียนภายใน 152 22 มิถุนายน 2554 2554 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์ของ นายชูชาติ กมลเลิศ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0ba86a945-231255494712.pdf
หนังสือเวียนภายใน 151 22 มิถุนายน 2554 2554 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ของ นายวันเสน่ห์ โตอนันต์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0b8a3688c-231255494219.pdf
หนังสือเวียนภายใน 022 22 มิถุนายน 2554 2554 ยกเลิกประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๒๐/๒๕๕๔) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546c0b6becdc0-231255493832.pdf
หนังสือเวียนภายใน 150 17 มิถุนายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0ab2b7e46-196255414841.pdf
หนังสือเวียนภายใน 148 15 มิถุนายน 2554 2554 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์ของ นางสาวอภิรดี สวรรค์นคร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0a8b95d02-156255462541.pdf
หนังสือเวียนภายใน 147 15 มิถุนายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0a6ce6a70-156255462057.pdf
หนังสือเวียนภายใน 149 15 มิถุนายน 2554 2554 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์ของ นางพัชนี ศรีงาม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c0a4179667-156255461640.pdf
หนังสือเวียนภายใน 021 15 มิถุนายน 2554 2554 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546c09fc40886-156255461001.pdf
หนังสือเวียนภายใน 146 14 มิถุนายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c09cdc8cd1-156255411847.pdf
หนังสือเวียนภายใน 144 7 มิถุนายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c099219cab-76255416265.pdf
หนังสือเวียนภายใน 020 25 พฤษภาคม 2554 2554 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในรอบแรก (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546c097655bc1-66255415214.pdf
หนังสือเวียนภายใน 143 6 มิถุนายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปี 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c09568e67a-66255415162.pdf
หนังสือเวียนภายใน 142 3 มิถุนายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้ที่สมควรจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากร ประจำปี 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c093b9fd3e-66255415002.pdf
หนังสือเวียนภายใน 141 3 มิถุนายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาเกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c091642fb1-66255414482.pdf