คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 044 12 ตุลาคม 2554 2554 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546c178be8980-1210255417130.pdf
หนังสือเวียนภายใน 216 12 ตุลาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาเกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนสายวิชาการ รอบ 2/2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c176721823-1210255414270.pdf
หนังสือเวียนภายใน 215 12 ตุลาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c17467ad9f-1210255414172.pdf
หนังสือเวียนภายใน 214 10 ตุลาคม 2554 2554 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c17269b011-1110255495404.pdf
หนังสือเวียนภายใน 213 7 ตุลาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Research Base Learning หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c1709904eb-1010255414434.pdf
หนังสือเวียนภายใน 212 7 ตุลาคม 2554 2554 มอบอำนาจในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑/๒๕๕๔) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c16edcdfd7-1010255414322.pdf
หนังสือเวียนภายใน 211 7 ตุลาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ และแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปี 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c16cc16b1c-1010255410521.pdf
หนังสือเวียนภายใน 210 7 ตุลาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546c16a91c548-1010255410335.pdf
หนังสือเวียนภายใน 209 7 ตุลาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546c167ee02cd-1010255410212.pdf
หนังสือเวียนภายใน 208 7 ตุลาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการกลางพิจารณาคะแนนภาระงานการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2555-2556 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546c165808705-1010255410151.pdf
หนังสือเวียนภายใน 206 7 ตุลาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c163870409-1010255410012.pdf
หนังสือเวียนภายใน 205 7 ตุลาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ "การดูแลสุขภาพสัตว์โดยการใช้สมุนไพร การใช้จุลินทรีย์ และการจัดการสิ่งแวดล้อม" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c162034fe4-1010255495617.pdf
หนังสือเวียนภายใน 042 7 ตุลาคม 2554 2554 จัดตั้งหน่วยงานภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546c1601d452c-1010255494516.pdf
หนังสือเวียนภายใน 203 4 ตุลาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c15e3418f9-510255414415.pdf
หนังสือเวียนภายใน 202 4 ตุลาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านจรรยาบรรณของบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c15c776aeb-510255414353.pdf
หนังสือเวียนภายใน 204 5 ตุลาคม 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c15a63f85c-510255414204.pdf
หนังสือเวียนภายใน 201 30 กันยายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายสุภชาติ เงาะปก หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c158792180-410255410271.pdf
หนังสือเวียนภายใน 200 30 กันยายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ นางสาวธนิกุล ศรีธัญรัตน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c156c5497f-410255410192.pdf
หนังสือเวียนภายใน 199 30 กันยายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ นายชูชาติ กมลเลิศ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c1550dda72-410255410092.pdf
หนังสือเวียนภายใน 198 30 กันยายน 2554 2554 ให้ยกเลิกคำสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ 175/2554 และ 190/2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c153393f81-310255494517.pdf
หนังสือเวียนภายใน 060 28 กุมภาพันธ์ 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแผนพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c1508d9c18-309255410335.pdf
หนังสือเวียนภายใน 195 29 กันยายน 2554 2554 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ต.ค.2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c14e079458-299255415563.pdf
หนังสือเวียนภายใน 196 29 กันยายน 2554 2554 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ต.ค.2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c14c15febf-299255415490.pdf
หนังสือเวียนภายใน 194 28 กันยายน 2554 2554 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c14a4ec84a-289255415541.pdf
หนังสือเวียนภายใน 192 22 กันยายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546c14862be93-239255415010.pdf
หนังสือเวียนภายใน 193 2323 กันยายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดที่พักอาศัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546c14607e58f-239255414542.pdf
หนังสือเวียนภายใน 189 20 กันยายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบและอ่านผลงาน วิชา ๗๑๗ ๖๙๒ ปัญหาพิเศษ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c142662cc9-209255415240.pdf
หนังสือเวียนภายใน 190 20 กันยายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง นายเสริม อารีสนิท ให้ดำรงตำแหน่งชั้นที่สูงขึ้น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c14063b912-209255415133.pdf
หนังสือเวียนภายใน 191 20 กันยายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนสงเคราะห์สัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c13e7c8c65-209255415064.pdf
หนังสือเวียนภายใน 041 20 กันยายน 2554 2554 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา น.สพ.นพ สุขปัญญาธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546c13c8bb6a7-209255414560.pdf
หนังสือเวียนภายใน 187 9 กันยายน 2554 2554 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c13a6e477c-169255411013.pdf
หนังสือเวียนภายใน 184 9 กันยายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดให้มีการลงประชามติและประชาพิจารณ์เกณฑ์การประเมินสาย ก หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c136d40a99-169255410590.pdf
หนังสือเวียนภายใน 185 9 กันยายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายยุทธนา มัทธุรี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c134be299d-169255410553.pdf
หนังสือเวียนภายใน 186 9 กันยายน 2554 2554 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Mr.DETHALOUN MEUNSENE หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c132e9b881-169255410505.pdf
หนังสือเวียนภายใน 188 16 กันยายน 2554 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงรูปแบบ มคอ.๓ รายวิชา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c13006350d-169255410150.pdf
หนังสือเวียนภายใน 040 8 กันยายน 2554 2554 ผลการคัดเลือกบุคลากรสายผู้สอนที่ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการสอนนักศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546c129ceb620-89255412075.pdf
หนังสือเวียนภายใน 039 6 กันยายน 2554 2554 ประกาศรายชื่อนศ.ที่ได้รับทุนการศึกษา สพ.ญ.วิภาศิริ อมรวิทยาเวช ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546c127c7dc52-79255412551.pdf
หนังสือเวียนภายใน 038 2 กันยายน 2554 2554 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546c125754f36-29255415582.pdf
หนังสือเวียนภายใน 183 1 กันยายน 2554 2554 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบไล่ ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c122eb10cc-29255495709.pdf
หนังสือเวียนภายใน 037 30 สิงหาคม 2554 2554 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ศ.สพ.ญ.อรวรรณ จ้นทรมี ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546c1209754b4-19255411071.pdf
หนังสือเวียนภายใน 182 30 สิงหาคม 2554 2554 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ก.ย.2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c11c58aa0f-19255410493.pdf
หนังสือเวียนภายใน 181 30 สิงหาคม 2554 2554 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ก.ย.2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c11a643a3e-19255410414.pdf
หนังสือเวียนภายใน 036 24 สิงหาคม 2554 2554 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546c118854099-308255411113.pdf
หนังสือเวียนภายใน 035 23 สิงหาคม 2554 2554 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ผศ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546c11694769b-308255411034.pdf
หนังสือเวียนภายใน 034 23 สิงหาคม 2554 2554 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ภาควิชาพยาธิชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546c114bd4301-308255411011.pdf
หนังสือเวียนภายใน 033 23 สิงหาคม 2554 2554 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา โรงพยาบาลรัตนาธิเบศ ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546c112874a8e-308255410502.pdf
หนังสือเวียนภายใน 032 23 สิงหาคม 2554 2554 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คุณประยุทธ ศรีวิโรจน์ ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546c110b58f69-308255410453.pdf
หนังสือเวียนภายใน 031 23 สิงหาคม 2554 2554 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ศ.น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546c10edd4522-308255410395.pdf
หนังสือเวียนภายใน 030 23 สิงหาคม 2554 2554 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา นายสัตวแพทย์อุดม วิบูลย์อุทัย ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546c10cee52e0-308255410351.pdf
หนังสือเวียนภายใน 180 25 สิงหาคม 2554 2554 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน กันยายน 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546c10a7be4f8-308255410292.pdf