คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
035/2553
ลงวันที่
14 ตุลาคม 2553
พ.ศ.
2553
เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำแทนตำแน่งที่ว่างลง (แทน รศ.ถาวร มิ่งสกุล) และเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
ประกาศ
แฟ้มเอกสาร
Date Submitted
๒๕๕๗-๑๑-๑๘ ๐๕:๕๑:๐๖
Submitter's IP Address
10.115.0.44
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes