คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
118/2553
ลงวันที่
2 กรกฎาคม 2553
พ.ศ.
2553
เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของ นางสาวจิราพัชร แสนแก้ว
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งเฉพาะกิจ
แฟ้มเอกสาร
Date Submitted
๒๕๕๗-๑๑-๑๘ ๐๔:๐๖:๑๔
Submitter's IP Address
10.115.0.44
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes