คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
112/2553
ลงวันที่
24 มิถุนายน 2553
พ.ศ.
2553
เรื่อง
แต่งตั้งกรรมการต้อนรับนักเรียนหลักสูตร "ค่ายปศุสัตว์น้อยเตือนภัย ใส่ใจผู้บริโภค" (เพิ่มเติม)
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งเฉพาะกิจ
แฟ้มเอกสาร
Date Submitted
๒๕๕๗-๑๑-๑๘ ๐๓:๕๔:๑๓
Submitter's IP Address
10.115.0.44
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes