คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
086/2553
ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2553
พ.ศ.
2553
เรื่อง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ (ผศ.สมโภชน์ วีระกุล)
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งเฉพาะกิจ
แฟ้มเอกสาร
Date Submitted
๒๕๕๗-๑๑-๑๘ ๐๓:๓๙:๕๐
Submitter's IP Address
10.115.0.44
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes