คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
226
ลงวันที่
1 ตุลาคม
พ.ศ.
2564
เรื่อง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและพัสดุ
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งเฉพาะกิจ
แฟ้มเอกสาร
Date Submitted
๒๕๖๔-๑๒-๒๑ ๐๒:๓๘:๑๘
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes