คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
55
ลงวันที่
16 พฤศจิกายน
พ.ศ.
2564
เรื่อง
กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของบุคลากร ณ โรงพยาบาลสัตว์ และกำหนดค่าตอบแทนที่จ่ายจริงแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
ประกาศ
แฟ้มเอกสาร
Date Submitted
๒๕๖๔-๑๑-๑๘ ๐๓:๓๙:๑๔
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes