คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
238
ลงวันที่
5 พฤศจิกายน
พ.ศ.
2564
เรื่อง
แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการจัดสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 1 (สนามสอบที่ 03 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งเฉพาะกิจ
แฟ้มเอกสาร
Date Submitted
๒๕๖๔-๑๑-๐๘ ๐๒:๓๘:๒๕
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes