คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายนอก
เลขที่
52
ลงวันที่
2 พฤศจิกายน
พ.ศ.
2564
เรื่อง
ผลการคัดเลือกลูกจ้างของคณะสัตวแพทยศาสตร์ (จ้างเหมารายเดือน)
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
ประกาศ
แฟ้มเอกสาร
Date Submitted
๒๕๖๔-๑๑-๐๓ ๐๖:๐๖:๒๐
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes