คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
222
ลงวันที่
19 ตุลาคม
พ.ศ.
2564
เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งมีวาระ
Date Submitted
๒๕๖๔-๑๐-๒๗ ๐๗:๓๗:๐๕
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes