คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
214
ลงวันที่
30 กันยายน
พ.ศ.
2564
เรื่อง
อนุมัติให้ลาออกจากหัวหน้าภารกิจด้านการเงินและบัญชี งานแผนและงบประมาณ กองบริหารงานคณะ และแต่งตั้งผู้อื่นแทน
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งเฉพาะกิจ
Date Submitted
๒๕๖๔-๑๐-๐๔ ๐๑:๒๗:๔๘
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes