คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
209
ลงวันที่
27 กันยายน
พ.ศ.
2564
เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ น.ส.เกตุมณี เสนาพันธ์
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งเฉพาะกิจ
Date Submitted
๒๕๖๔-๐๙-๒๘ ๐๒:๓๙:๐๐
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes