คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
43
ลงวันที่
23 สิงหาคม
พ.ศ.
2564
เรื่อง
การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต้น ช่วงเดือน กันยายน ถึง การสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2564
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
ประกาศ
Date Submitted
๒๕๖๔-๐๘-๒๕ ๐๘:๑๙:๒๐
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes