คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
22
ลงวันที่
19 พฤษภาคม
พ.ศ.
2564
เรื่อง
รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ จากกองทุนวิจัยคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
ประกาศ
Date Submitted
๒๕๖๔-๐๕-๒๕ ๐๓:๔๖:๑๑
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes