คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
20
ลงวันที่
18 พฤษภาคม
พ.ศ.
2564
เรื่อง
กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาทางวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
ประกาศ
Date Submitted
๒๕๖๔-๐๕-๑๙ ๐๑:๐๖:๓๗
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes