คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
008/2553
ลงวันที่
19 กุมภาพันธ์ 2553
พ.ศ.
2553
เรื่อง
แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
ประกาศ
แฟ้มเอกสาร
Date Submitted
๒๕๕๗-๑๑-๑๘ ๐๒:๐๔:๑๕
Submitter's IP Address
10.115.0.44
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes