คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
49
ลงวันที่
16 มีนาคม
พ.ศ.
2564
เรื่อง
แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการโรงแรมสัตว์เลีั้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพิ่มเติม
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งเฉพาะกิจ
Date Submitted
๒๕๖๔-๐๓-๑๗ ๐๒:๔๑:๑๑
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes