คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
24
ลงวันที่
16 กุมภาพันธ์
พ.ศ.
2564
เรื่อง
ให้เปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการประสานงานของสายสนับสนุน
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งเฉพาะกิจ
Date Submitted
๒๕๖๔-๐๒-๑๗ ๐๔:๑๙:๔๔
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes