คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
20
ลงวันที่
3 กุมภาพันธ์
พ.ศ.
2564
เรื่อง
แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2564 "The 22nd Khon kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC 2021)l
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งเฉพาะกิจ
แฟ้มเอกสาร
Date Submitted
๒๕๖๔-๐๒-๑๑ ๐๙:๐๐:๕๗
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes