คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
040/2551
ลงวันที่
28 มีนาคม 2551
พ.ศ.
2551
เรื่อง
ให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนา
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งเฉพาะกิจ
แฟ้มเอกสาร
Date Submitted
๒๕๕๗-๑๑-๑๓ ๐๓:๐๕:๔๓
Submitter's IP Address
10.115.0.27
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes