คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
288
ลงวันที่
25 ธันวาคม
พ.ศ.
2563
เรื่อง
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ นายพงษ์นรินทร์ ภิญญานุสรณ์
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งเฉพาะกิจ
Date Submitted
๒๕๖๓-๑๒-๒๙ ๐๑:๕๒:๐๑
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes