คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
66
ลงวันที่
21 ธันวาคม
พ.ศ.
2563
เรื่อง
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำหน่งที่ว่าง ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
ประกาศ
Date Submitted
๒๕๖๓-๑๒-๒๒ ๐๘:๓๘:๓๒
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes