คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
184
ลงวันที่
10 กันยายน
พ.ศ.
2563
เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งมีวาระ
Date Submitted
๒๕๖๓-๐๙-๑๕ ๐๗:๒๓:๒๖
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes