คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
176
ลงวันที่
28 สิงหาคม
พ.ศ.
2563
เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งเฉพาะกิจ
Date Submitted
๒๕๖๓-๐๘-๓๑ ๐๓:๑๘:๒๙
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes