คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
47
ลงวันที่
27 สิงหาคม
พ.ศ.
2563
เรื่อง
ประกาศรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในรอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563)
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
ประกาศ
Date Submitted
๒๕๖๓-๐๘-๓๑ ๐๓:๐๐:๓๖
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes