คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
157
ลงวันที่
3 สิงหาคม
พ.ศ.
2563
เรื่อง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ อาจารย์ฺ สุภัทตรา จิตติมณี
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งเฉพาะกิจ
Date Submitted
๒๕๖๓-๐๘-๐๖ ๐๑:๔๒:๕๙
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes