111
คณะกรรมการประจำคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
 

 

กรรมการ

 


 


ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

กรรมการ

 

 

 

ศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล

 

กรรมการ

 

 

 

ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

กรรมการ

 

 

 

 

ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม
หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

 

กรรมการ

 

 

 

 

 

ศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณาจารย์กลุ่มผู้สอน
รายวิชาปรีคลีนิก

 

กรรมการ

 

 

 

 

ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณาจารย์กลุ่มผู้สอน
รายวิชาคลีนิก

 

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์ประจำในคณะ

 

กรรมการ

 

 

 

 

 

นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ

 

กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

นางวีณา รองเมือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

ผู้ช่วยเลขานุการ