111
คณะกรรมการประจำคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

 

รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
 

กรรมการ

 ศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

กรรมการ

 

 

ศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

 

กรรมการ

 

 

ศ.สพ.ญ.อารยาพร มคธเพศ

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์
 

กรรมการ

 

 

 

ศ.น.สพ.ดร.สรรเพชญ อังกิติตระกูล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

 

กรรมการ

 

 

 

 

ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

กรรมการ

 

ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ  วัฒนชัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัล
 

กรรมการ

 

 

ผศ.สพ.ญ.ดร.สุปราณี  จิตรเพียร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ (วิชาการ)

 

กรรมการ

 

 

 

 

น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์

กรรมการ

 

 

ผศ.น.สพ.ดร.สายใจ กองเพชร

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 

 

กรรมการ

 

 

รศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คำพา
ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจำ

กรรมการ

 

 


 

ผศ.น.สพ.ดร.อรัญ จันทร์ลุน

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณาจารย์กลุ่มผู้สอนรายวิชาคลีนิก

 

กรรมการ

 

 

 


ผศ.น.สพ.ดร.พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณาจารย์กลุ่มผู้สอนรายวิชาปรีคลีนิก

 

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ

 

กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

นางสุพรรณี ปูนอน

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

 

ผู้ช่วยเลขานุการ