>

เว็บไซต์สัตวแพทยสภา  
> สมัครเป็นผู้ออกข้อสอบและส่งข้อสอบสัตวแพทยสภา  
> สมัครสอบความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์  
> ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์