111
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

 

รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล

คณบดี

 

btengjar@kku.ac.th

 

 

   
 

 

 

 

รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

 

preenun@kku.ac.th

 

 

   


 

   

 

รศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

 

  sukonp@kku.ac.th
   
   

 

 

  ศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

  jatgiw@kku.ac.th
   
   
 

 

   

รศ.สพ.ญ.อารยาพร มคธเพศ

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์

  arayama7972@gmail.com
   
   
 

 

   

รศ.น.สพ.ดร.สรรเพชญ อังกิติตระกูล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

  sunpetch@kku.ac.th
   
   
 

 

   

ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

  kanchu@kku.ac.th
   
   
 

 

   

ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ  วัฒนชัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัล

  suchat@kku.ac.th
   
   
 

 

   

ผศ.สพ.ญ.ดร.สุปราณี  จิตรเพียร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ (วิชาการ)

  supraneevet57@yahoo.com
   
   
 

 

   

น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์

  sompho@kku.ac.th
   
   
 

 

   

 

นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ

 

  kricla@kku.ac.th