111
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ

รักษาการคณบดี

 

chukam@kku.ac.th

 

 

   
 

 

 

 

ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา

รักษาการรองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ

 

nonmou@kku.ac.th

 

 

   


 

   

 

ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา

รักษาการรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

  ponxuw@kku.ac.th
   
   

 

 

  ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม

รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

  navichaya@kku.ac.th
   
   
 

 

   

ศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย

รักษาการรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล

  suwuop@kku.ac.th
   
   
 

 

   

รศ.สพ..ดร.ราณี ซิงห์

รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

  sranee@kku.ac.th
   
   
 

 

   

ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด

รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

  jaraim@kku.ac.th
   
   
 

 

   

น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์

รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์

   
   
   
 

 

   

 

นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ

 

  kricla@kku.ac.th