รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

        
           : งบประมาณเงินรายได้คณะ ปีงบประมาณ 2563
           : งบประมาณเงินรายได้คณะ ปีงบประมาณ 2564
             
  - งบลงทุนรายการแผนงานพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                    - งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564

                                    -
กองบริหารงานคณะ
                                           - สรุปงบประมาณการรายรับ
                                           - สรุปงบประมาณรายจ่าย
                                    - โรงพยาบาลสัตว์
                                           - สรุปงบประมาณการรายรับ
                                          - สรุปงบประมาณรายจ่าย

           : สรุปยอดการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

           : สรุปยอดการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

               
            ตุลาคม 2563     เมษายน 2564  
             พฤศจิกายน 2563     พฤษภาคม 2564  
           ธันวาคม 2563     มิถุนายน 2564  
             มกราคม 2564     กรกฎาคม 2564  
            กุมภาพันธ์ 2564     สิงหาคม 2564  
             มีนาคม 2564     กันยายน 2564