ภาควิชาเภสัชวิทยา และพิษวิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 


เกี่ยวกับภาควิชา

ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา เป็นภาควิชาทางด้านพรีคลินิค   เช่นเดียวกับ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และ ภาควิชาสรีรวิทยา รับผิดชอบเตรียมความพร้อมในความรู้พื้นฐานที่จำเป็น แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ก่อนที่จะเข้าไปเรียนในภาควิชาทางด้านคลินิค

ในด้านโครงสร้าง ภาควิชาเป็นหน่วยงานย่อย รองลงมาจากระดับคณะ มีหัวหน้าภาควิชารับผิดชอบบริหารงาน และมีอาจารย์ในภาค รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชา หมุนเวียนสลับกันไป ภาควิชานี้ จัดว่าเป็นภาควิชาที่เล็กที่สุดในคณะสัตวแพทย์ เนื่องจากมีหน่วยกิตวิชาที่สอนน้อยที่สุด ทำให้มีจำนวนของอาจารย์ที่ทำงานน้อยไปด้วย


ข้อมูลที่ติดต่อ

โทรศัพท์
043-364497
 
โทรสาร
043-364497
 
ที่อยู่ทางไปรษณีย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น อ.เมือง จงขอนแก่น 40002
 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลทั่วไป: peterjoo7@yahoo.com
 
เว็บมาสเตอร์: peterjoo7@yahoo.com
 
Enter

 


2

เคาน์เตอร์นับจำนวนผู้ชม