เมนูหลัก
  หน้าแรก
  โครงสร้างการบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์
  สหกิจศึกษา
  ภารกิจของงาน
    -
ภารกิจด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
    - ภารกิจด้านหลักสูตรและจัดการศึกษา
    - ภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
 Other link
  Facebook
   
คณะสัตวแพทยศาสตร์
  Facebook
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  Facebook
   
สโมสรนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เว็บคณะสัตวแพทยศาสตร์
  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
  สำนักบริการวิชาการ
  กองกิจการนักศึกษา
  ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
  สำนักหอสมุด
  สัตวแพทยสภา
  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ


 ทุนการศึกษา
 

 > ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศคณะฯ 29/2559 เรื่อง "รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรคณะรับทุนการศึกษา จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะ"
ใบสมัครขอรับทุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัญญารับทุนศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, สัญญาค้ำประกัน
      
  
         ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์(05/2559)

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559

        
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย(16/2559)
เรื่อง การรับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ประจำปี 2559

          ประกาศทุนการศึกษา
          - กำหนดการทุนการศึกษา
          - ทุนผู้ช่วย
          - ทุนแลกเปลี่ยน
         
          - ทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต
   ขั้นตอนการขอรับทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ

   1. ต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และมีสถานะเป็นนักศึกษา
   2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถยื่นแบบฟอร์มขอทุนดังกล่าวได้ พร้อมเอกสารประกอบการขอ
      ทุนส่งเสริมฯ ดังนี้
   2.1 สำเนาบัตรประจำตัวของนักศึกษา (สำเนาถูกต้อง)
   2.2 ใบสำคัญรับเงินของนักศึกษา
   2.3 เค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการประจำหลัก
        สูตรแล้ว
   3. หลังจากรับทุนแล้วจะต้องมีเอกสารประกอบการขอสำเร็จการศึกษา ดังนี้
   3.1 บัณฑิตต้องเก็บสำเนาใบเสร็จมาแสดงให้กับงานบัณฑิตคณะ ก่อนทำเรื่องขอจบการศึกษา
   3.2 หากบัณฑิตไม่ส่งสำเนาใบเสร็จมาแสดงกับงานบัณฑิตคณะ จะไม่ดำเนินการขอจบการศึกษาให้
        ไม่ว่ากรณีใดๆ
   3.3 การพิจารณาการขอทุนฯ จะพิจารณาคำรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งต้องแนบเอกสารตาม
        รายการข้างต้นให้ครบถ้วนด้วย

   - แบบฟอร์มขอรับทุน
ภาษาไทย English

   - ระเบียบกองทุนส่งเสริม

 

 
   
   
   
   
   
   
     
KKU Web Mail

มคอ & TQF

KKU TQF MIS
 

จรรยาบรรณวิชาชีพ

มาตรฐานวิชาชีพ

ศูนประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนการสมัครสอบ และการสอบใบประกอบวิชาชีพ

หมายเลขติดต่อภายใน 
นางทักษ์ศภรณ์ ตาละลักษณ์  โทร 45599   
นางเกวลิน สร้อยบับ             โทร 45598 
นางสาวชนิดา ชาอินทร์         โทร 44914
นางรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนา       โทร 44914
นางสมบัติ แสงพล               โทร 44914
เบอร์ภายนอก โทร 043-202-150

เว็บไซต์เดิม

 

 


ที่อยู่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002;
งานบริการการศึกษา: Tel: 043 342 693 Fax: 043 342 693 เบอร์ภายใน: 47014