เมนูหลัก
  หน้าแรก
  โครงสร้างการบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์
  สหกิจศึกษา
  ภารกิจของงาน
    -
ภารกิจด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
    - ภารกิจด้านหลักสูตรและจัดการศึกษา
    - ภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
 Other link
  Facebook
   
คณะสัตวแพทยศาสตร์
  Facebook
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  Facebook
   
สโมสรนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เว็บคณะสัตวแพทยศาสตร์
  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
  สำนักบริการวิชาการ
  กองกิจการนักศึกษา
  ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
  สำนักหอสมุด
  สัตวแพทยสภา
  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ


 ทุนการศึกษา
 

 > ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศคณะฯ 29/2559 เรื่อง "รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรคณะรับทุนการศึกษา จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะ"
ใบสมัครขอรับทุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัญญารับทุนศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, สัญญาค้ำประกัน
      
  
         ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์(05/2559)

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559

        
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย(16/2559)
เรื่อง การรับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ประจำปี 2559

          ประกาศทุนการศึกษา
          - กำหนดการทุนการศึกษา
          - ทุนผู้ช่วย
          - ทุนแลกเปลี่ยน
         
          - ทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต
   ขั้นตอนการขอรับทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ

   1. ต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และมีสถานะเป็นนักศึกษา
   2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถยื่นแบบฟอร์มขอทุนดังกล่าวได้ พร้อมเอกสารประกอบการขอ
      ทุนส่งเสริมฯ ดังนี้
   2.1 สำเนาบัตรประจำตัวของนักศึกษา (สำเนาถูกต้อง)
   2.2 ใบสำคัญรับเงินของนักศึกษา
   2.3 เค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการประจำหลัก
        สูตรแล้ว
   3. หลังจากรับทุนแล้วจะต้องมีเอกสารประกอบการขอสำเร็จการศึกษา ดังนี้
   3.1 บัณฑิตต้องเก็บสำเนาใบเสร็จมาแสดงให้กับงานบัณฑิตคณะ ก่อนทำเรื่องขอจบการศึกษา
   3.2 หากบัณฑิตไม่ส่งสำเนาใบเสร็จมาแสดงกับงานบัณฑิตคณะ จะไม่ดำเนินการขอจบการศึกษาให้
        ไม่ว่ากรณีใดๆ
   3.3 การพิจารณาการขอทุนฯ จะพิจารณาคำรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งต้องแนบเอกสารตาม
        รายการข้างต้นให้ครบถ้วนด้วย

   - แบบฟอร์มขอรับทุน
ภาษาไทย English

   - ระเบียบกองทุนส่งเสริม

 

 
   
   
   
   
   
   
     
KKU Web Mail

มคอ & TQF

KKU TQF MIS
 

จรรยาบรรณวิชาชีพ

มาตรฐานวิชาชีพ

ศูนประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนการสมัครสอบ และการสอบใบประกอบวิชาชีพ

หมายเลขติดต่อภายใน 
นางเกวลิน สร้อยบับ             โทร 45598 
นางสาวชนิดา ชาอินทร์         โทร 44914
นางรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนา       โทร 44914
นางสมบัติ แสงพล               โทร 44914
เบอร์ภายนอก โทร 043-202-150

เว็บไซต์เดิม

 

 


ที่อยู่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002;
งานบริการการศึกษา: Tel: 043 342 693 Fax: 043 342 693 เบอร์ภายใน: 47014