เมนูหลัก
  หน้าแรก
  แผนภูมิการบริหารงาน กองบริหารงานคณะ
  สหกิจศึกษา
  ภารกิจของงาน
    -
ภารกิจด้านวิจัย
    - ภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์
    - ภารกิจด้านการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
    - ภารกิจด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
    - ภารกิจด้านบริหารหลักสูตร
    - ภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
    - ภารกิจด้านประกันคุณภาพการศึกษา
    - ภารกิจด้านสัตวแพทยศาสตรศึกษา
 Other link
  Facebook
   
คณะสัตวแพทยศาสตร์
  Facebook
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  Facebook
   
สโมสรนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เว็บคณะสัตวแพทยศาสตร์
  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
  สำนักบริการวิชาการ
  กองกิจการนักศึกษา
  ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
  สำนักหอสมุด
  สัตวแพทยสภา
  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ


 ภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์
 

 
   
   
   
   
   
   
     
KKU Web Mail

มคอ & TQF

KKU TQF MIS
 

จรรยาบรรณวิชาชีพ

มาตรฐานวิชาชีพ

ศูนประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนการสมัครสอบ และการสอบใบประกอบวิชาชีพ

หมายเลขติดต่อภายใน 
นางทักษ์ศภรณ์ ตาละลักษณ์  โทร 45599   
นางเกวลิน สร้อยบับ             โทร 45598 
นางสาวชนิดา ชาอินทร์         โทร 44914
นางรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนา       โทร 44914
นางสมบัติ แสงพล               โทร 44914
เบอร์ภายนอก โทร 043-202-150

เว็บไซต์เดิม

 

 


ที่อยู่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002;
งานบริการการศึกษา: Tel: 043 342 693 Fax: 043 342 693 เบอร์ภายใน: 47014