งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

Education service, Faculty of Veterinary Medicine, KKU

หน้าหลักงานบริการการศึกษา

การปรับปรุงหลักสูตร สพ.บ. ปีการศึกษา 2557

ปฏิทินการดำเนินการ

มิถุนายน 2556 กรรมการปรับปรุงหลักสูตร
สิงหาคม 2556 กรรมการคณะฯ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตร
กันยายน 2556 ยื่นขออนุมัติรับรองหลักสูตร จาก กรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตุลาคม 2556

ยื่นขออนุมัติรับรองหลักสูตร จาก สัตวแพทย์สภา
ยื่นขออนุมัติรับรองปริญญา

เมษายน 2557 เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
สิงหาคม 2557 เปิดเทอมต้น ปีการศึกษา 2557

 


กิจกรรมการดำเนินงาน

4 มีค. 2556 ประชุมกรรมการจัดทำร่างฯ
13 มีค. 2556 สัมนา POA
21 มีค. 2556 ประชุมกรรมการจัดทำร่างฯ
1-4 เมย. 2556 เก็บข้อมูลนักศึกษา ชั้นปีที่ 2, 3, 4
19 เมย. 2556 สัมนา One health
29 เม.ย. -4 พค. 2556 ตัวแทน กก ร่วม SEAOHUN Course and Grant Development Workshop
8 พค. 2556 คณะทำงานวิชา Pre-Clinic&Clinic
9 พค. 2556 ประชุมกรรมการจัดทำร่างฯ
14 พค. 2556 One Health workshop (เภสัช พยาธิ)
5 มิถุนายน 2556 ประชาพิจารณ์หลักสูตร

 

Mapping รายวิชา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 39 ข้อ

ดาวน์โหลดเอกสาร

มคอ 1

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย

(ฉบับเต็ม) (ฉบับย่อ)

Day one competency from OIE

Veterinary Education Core Curriculum from OIE

หลักสูตร สพบ จุฬาฯ เกษตร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
งานบริการการศึกษา: Tel: 043 342 693  Fax: 043 342 693 เบอร์ภายใน: 47014