งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

Education service, Faculty of Veterinary Medicine, KKU

หน้าหลัก

โครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558

สถานประกอบการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

 

คณะกรรมการสหกิจศึกษา

1. คณะกรรมการบริหารสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2556-2558
2. คณะกรรมการจัดโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2554-2558


กิจกรรม

สถานประกอบการพบนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ตารางการนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
เอกสารการนิเทศ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 2558

ประกาศหน่วยงานในความร่วมมือฝึกสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ปฏิทินสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ตารางเรียนคลินิกปฏิบัติ 1

รายชื่อนักศึกษาคลินิกปฏิบัติ 1

ตารางเรียนคลินิกปฏิบัติ 2

รายชื่อนักศึกษาคลินิกปฏิบัติ 2

คู่มือ

คู่มือนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558
คู่มือสถานประกอบการสหกิจศึกษา 2558

แบบฟอร์ม

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
แบบตอบรับแนะนำสถานประกอบการ


แนวปฏิบัติการบริหารจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ที่อยู่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002;
งานบริการการศึกษา: Tel: 043 342 693  Fax: 043 342 693 เบอร์ภายใน: 47014