งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

Education service, Faculty of Veterinary Medicine, KKU

หน้าหลัก

ACD-IQA
คู่มือ IQA 2557 สกอ

คู่มือ IQA 2557 มข

ผู้รับผิดชอบ

 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

องค์ประกอบ   สพบ ป.บัณฑิต สัตว์เลี้ยง ป.บัณฑิต ปศุสัตว์ (ปกติ) ป.บัณฑิต ปศุสัตว์ (นานาชาติ) ป.โท วิทยาศาสตร์ สพ ป.โท วิทยาการ สืบพันธุ์สัตว์ ป.โท สพ สาธารณสุข ป.โท สหวิทยาการ (ปกติ) ป.โท สหวิทยาการ (นานาชาติ) ป.เอก สหวิทยาการ (ปกติ) ป.เอก สหวิทยาการ (นานาชาติ)
1. การกำกับมาตรฐาน 1.1จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักฐาน
  1.2 คุณสมบัติของอาจารย์์ประจำหลักสูตร หลักฐาน
  1.3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร         หลักฐาน
  1.4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน         หลักฐาน
  1.5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก         หลักฐาน
  1.6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม         หลักฐาน
  1.7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์         หลักฐาน
  1.8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา         หลักฐาน
  1.9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฺ         รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 และอาจารย์ที่ปรึกษาฯ
  1.10 งานวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์         หลักฐาน
  1.11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 2552 2555 2558 2552 2555 2552 2555 2552 2555 2551 2555 2552 2555 2550 2555 2552 2555 2552 2555 2552 2555 2552 2555
  1.12การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ TQF 1-5ข้อ หลักฐาน หลักฐาน - - หลักฐาน - หลักฐาน หลักฐาน
                         
2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้คะแนน 3.79 ได้คะแนน 3.73
  2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา

ได้คะแนน 4.68

- รายงานภาวะได้งานทำ สพ รุ่น 22

นศไม่สำเร็จ นศไม่สำเร็จ นศไม่สำเร็จ งานตีพิมพ งานตีพิมพ์ นศไม่สำเร็จ นศไม่สำเร็จ นศไม่สำเร็จ งานตีพิมพ์ นศไม่สำเร็จ
                         
3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา                      
  3.1.1 การรับนักศึกษา

มีระบบ

มีระบบ

   

ใช้&ประเมิน ปรับปรุงพัฒนา

- สรุปการรับนักศึกษา

ใช้&ประเมิน ปรับปรุงพัฒนา

- ผลการรับเข้า

- รายชื่อนักศึกษาใหม่

- ผลการรับเข้า ปีการศึกษา 2558

 

    ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด
    มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice
                         
  3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

มีระบบ

- กกกิจการนักศึกษา

มีระบบ

   

ใช้&ประเมิน ปรับปรุง/พัฒนา

- สรุป Freshy Camp ครั้งที่ 8

- โครงการปฐมนิเทศ 2557

ใช้&ประเมิน ปรับปรุง/พัฒนา

หลักฐาน

    ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด
    มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice
                         
  3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา                      
  3.2.1 การดูแล ให้คำปรึกษา นักศึกษา ป.ตรี/บัณฑิต

มีระบบ

- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2557

- แต่งตั้งกกเรียนรู้บูรณาการ

- แต่งตั้งกกสโมสรนศ

- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

- แต่งต้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา อาเชียน

 

มีระบบ

- แนวปฏิบัติในการประเมินผลความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์

- แบบรายงานความก้าวหน้า

   

ใช้&ประเมิน ปรับปรุง/พัฒนา

- สรุปประเมินความพึงพอใจโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบน.ศ.

- โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนศ

- สรุปโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนศ

- โครงการ ปัจจัยที่มีผลต่อการให้คำปรึกษาฯ

- รายงานการประชุม 1_2558_บูรณาการ

- รายงานการประชุม-2_2558_บูรณาการ

- รายงานการประชุม 1_2558_พัฒนานศ.

- รายงานการประชุม 2_2558_พัฒนานศ.

ใช้&ประเมิน ปรับปรุง/พัฒนา

 

 

    ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด
    มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice
                         
  3.2.2 การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

มีระบบ

- แผนปฏิบัติราชการฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

- แต่งตั้งกกพิจารณาทุนนศ

มีระบบ

- กกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

   

ใช้&ประเมิน ปรับปรุง/พัฒนา

- การฝึกงานฝึกงานนอกหลักสูตร 01- 02- 03- 04-

- โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

- โครงการค่ายบูรณาการทางสพ

- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ

- สรุปโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ

- โครงการประชุมวิชาการป.ตรี เป็นภาษาอังกฤษ

- สรุปโครงการประชุมวิชาการป.ตรี เป็นภาษาอังกฤษ

- ทุนการศึกษา 2557-

- รายงานกิจกรรม งบประมาณที่ใช้

- จำนวนกิจกรรมที่จัด

 

ใช้&ประเมิน ปรับปรุง/พัฒนา

- งบประมาณระดับบัณฑิตศึกษา

- โครงการอบรมระบบการคัดลอกผลงาน

- โครงการสัมมนากลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

- สรุปเงินส่งเสริมพัฒนาการบัณฑิตศึกษา 2552-2557

- สรุปแบบประเมินอบรมระบบการคัดลอกผลงาน

- สรุปแบบประเมินโครงการสัมมนากลยุทธ์ฯ

- สรุปค่าใช้จ่ายระดับบัณฑิตศึกษา

 

    ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด ผลปรับปรุงชัด
    มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice มี BestPractice
                         
  3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา                      
  3.3.1 การคงอยู่ การคงอยู่/สำเร็จการศึกษา หลักฐาน
  3.3.2 การสำเร็จการศึกษา

การคงอยู่/สำเร็จการศึกษา

สภาพการได้งานของบัณฑิตสัตวแพทย์ มข. รุ่นที่ 22

หลักฐาน
  3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 2557

การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

หลักฐาน หลักฐาน หลักฐาน หลักฐาน หลักฐาน หลักฐาน หลักฐาน หลักฐาน หลักฐาน หลักฐาน
                         
4. อาจารย์ รายงาน                      
5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน
                     
6. สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้                      
                         

QA 2554
QA 2555
QA 2556

 
ที่อยู่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002;
งานบริการการศึกษา: Tel: 043 342 693  Fax: 043 342 693 เบอร์ภายใน: 47014