งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

Education service, Faculty of Veterinary Medicine, KKU

หน้าหลัก

ขั้นตอนการขอรับทุน เพื่อการผลิตตำรา คณะสัตวแพทย์

1.ยื่นความจำนงขอรับการประเมินตำรา
ต่อ กรรมการวิชาการ (ผ่านรองฯวิชาการ)

  - ตำราต้นฉบับ จำนวน 3 เล่ม    

2.แก้ไข/ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

        

 

3.ยื่นความจำนงขอรับการประเมินตำรา
ต่อ กรรมการคณะ (ผ่านรองฯวิชาการ)

  - ตำราฉบับปรับปรุงแก้ไข จำนวน 3 เล่ม       
5.ฝ่ายวิชาการแจ้งผล และดำเนินการขออนุมัติทุน        
         

 

       
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต ลำดับที่ 7 ข้อ 5.6

 

 

 

 

 

ที่อยู่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002;
งานบริการการศึกษา: Tel: 043 342 693  Fax: 043 342 693 เบอร์ภายใน: 47014