งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

Education service, Faculty of Veterinary Medicine, KKU

หน้าหลัก

ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

1. ให้หน่วยการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง (ตามประกาศ กพอ 2550&2555) และออกหนังสือรับรองฯ

  - ต้องมีภาระงานสอนขั้นต่ำ อย่างน้อย 18 ชม./สัปดาห์    
2. ยื่นแบบขอรับการประเมินการสอน ต่อรองฯ วิชาการ
(ผ่านหัวหน้าภาควิชา)

(ควรยื่นไม่น้อยกว่า 21 วันล่วงหน้าก่อนวันขอรับประเมินการสอน)
  เอกสารที่ผู้ขอจะต้องยื่นประกอบ
- หนังสือรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น       
- กพอ 03 ส่วนที่ 1                                  
- เอกสารประกอบการประเมิน ได้แก่
           - ตารางสอนรายวิชาที่ขอรับประเมิน                           
            - แผนการสอน และ มคอ 3 รายวิชาที่ขอรับประเมิน   
            - สรุปสาระสำคัญรายวิชาอื่นๆที่สอน
            -แบบเสดงภาระงานสอน ของภาคการศึกษาที่ขอประเมิน และ ภาคการศึกษาที่สอนที่ผ่านมา
- แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองการการเผยแพร่เอกสารการสอน/คำสอน 
- เอกสารประกอบการสอน/คำสอนรายวิชาที่ขอประเมิน     
- ผลการประเมินโดยนักศึกษา (ปีที่ผ่านมาจากสำนักทะเบียน & ปีปัจจุบัน
(ฝ่ายวิชาการจัดเตรียมล่วงหน้า)               
 
1 ชุด
1 ชุด

3 ชุด
3 ชุด
3 ชุด
3 ชุด
3 ชุด
3 ชุด

 

3. กรรมการเข้าประเมินการสอน
(ผลการประเมินใช้ได้ 3 ปี)

 

 

   
4. ยื่นแบบขอกำหนดตำแหน่งต่อคณบดี
        (ผ่านรองฯ วิชาการ) เพื่อนำเข้า
        - กรรมการวิชาการ
        (ตามวาระการประชุม 1 สัปดาห์ ก่อน ประชุม กรรมการคณะ)
        - กรรมการคณะ
  เอกสารที่ผู้ขอต้องยื่นประกอบ

1. เอกสารส่วนที่ 1 (เย็บมุมเรียงตามลำดับ)
-. กพอ 03 ส่วนที่ 1- 2
- หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลงนามโดย หัวหน้าภาควิชา
- หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูล                                    
เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


15 ชุด 
2. กพอ 03 ส่วนที่ 4และ 5 (ส่ง คุณ อัญชรินทร์ aucoun@kku.ac.th) 1 ไฟล
3. ผลงานทางวิชาการ (ยังไม่ต้องเย็บเล่ม)
4. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
6 ชุด
6 ชุด
5.คณะตรวจสอบและรวบรวมส่งกองการเจ้าหน้าที่ ภายใน 30 วัน
นับจากวันผ่านคณะกรรมการคณะ
       
         

การเรียงลำดับผลงานวิชาการ

       
 

บรรยายพิเศษ "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น" โดย ศ.น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล

 

 

 

 

 

 

ที่อยู่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002;
งานบริการการศึกษา: Tel: 043 342 693  Fax: 043 342 693 เบอร์ภายใน: 47014