เมนูหลัก
  หน้าแรก
  โครงการสหกิจ
  ผลงานโครงงานนักศึกษา
  ปฏิทินการศึกษา
  บุคลากร
  ดาวน์โหลด
  สถานประกอบการสหกิจ
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
   
   
   
   
 


  ข่าวสหกิจศึกษา

 รายชื่อนักศึกษากลุ่มคลินิครหัส 56

กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง VM 3104 ชั้น 1 อาคารพิเชฎฐ์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์

กำหนดการโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 “วันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษา” ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
     -
แผนผังห้องวันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษา โครงการสหกิจศึกษา

- สำรวจความต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 6

 - กำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 ** ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
     >- แผ่นพับประชาสัมพันธ์
     >- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 10

   - ขอเรียนเชิญสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ /ภาคเอกชน / โรงพยาบาลสัตว์ / ฟาร์ม / ศูนย์/สำนัก สมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมนี้ได้แนบเอกสารแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการมาด้วย ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้

   - คำสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ 100/2561 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศงานในโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

   - 
คู่มือสหกิจศึกษาโครงการสหกิศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

   - ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งสถานประกอบการโครงการสหกิศึกษาทางสัตวแพทย์
     ประจำปีการศึกษา 2560 + บัญชีรายชื่อสถานประกอบการ

   - 
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งสถานประกอบการโครงการสหกิศึกษาทางสัตวแพทย์ 
     ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

   - 
ปฏิทินดำเนินการการเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ประจำปีการศึกษา 2560 

   - อาจารย์นิเทศงาน โครงการสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

   - กำหนดการ นำเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

   - กำหนดการ เรียนวิชาเตรียมสหกิจและสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561

   - ปฏิทินการศึกษาคลินิกปฏิบัติและสหกิจศึกษา นศ.ปี 6 ปีการศึกษา 2561

   - ตารางเรียน วิชาคลินิกปฏิบัติ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

 


  


งานวิจัยและบริการการศึกษา ภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-150 อีเมล์
:sudsom@kku.ac.th