เมนูหลัก
  หน้าแรก
 Other link
  Facebook
   
คณะสัตวแพทยศาสตร์
  Facebook
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  Facebook
   
สโมสรนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เว็บคณะสัตวแพทยศาสตร์
  สำนักทะเบียนฯ
  กองกิจการนักศึกษา
  ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
  สำนักงานหอสมุด
  สัตวแพทยสภา
  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ


 ระเบียบและแบบฟอร์มต่างๆ
 

 
>
แนวปฏิบัติในการประเมินผลความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์และเกณฑ์การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

> แบบรายงานความก้าวหน้าและผลการประเมินการทำวิทยานิพนธ์ (ไทย) (English)

> แนวปฏิบัติการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์

 

 
   
   
   
   
   
   
     

KKU Web Mail


หลักสูตร TQF
  หลักสูตร สพ.บ.
ปีการศึกษา 255
8

มคอ 3

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

จรรยาบรรณวิชาชีพ

มาตรฐานวิชาชีพ

ศูนประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนการสมัครสอบ และการสอบใบประกอบวิชาชีพ


เว็บไซต์เดิม

 

 

 


ที่อยู่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002;
งานบริการการศึกษา: Tel: 043 342 693 Fax: 043 342 693 เบอร์ภายใน: 47014