เมนูหลัก
  หน้าแรก
  โครงสร้างการบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์
  สหกิจศึกษา
  ภารกิจของงาน
    -
ภารกิจด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
    - ภารกิจด้านหลักสูตรและจัดการศึกษา
    - ภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
 Other link
  Facebook
   
คณะสัตวแพทยศาสตร์
  Facebook
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  Facebook
   
สโมสรนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เว็บคณะสัตวแพทยศาสตร์
  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
  สำนักบริการวิชาการ
  กองกิจการนักศึกษา
  ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
  สำนักหอสมุด
  สัตวแพทยสภา
  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ


 

 

 
 

> ข่าวประชาสัมพันธ์

   >
คำสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่30/2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นหัวหน้าโครงการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์
   >
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
   >
แจ้งประกาศการเข้าประเมินการสอนของอาจารย์
   >
รายงานการตรวจสุขภาพร่างกายผู้ผ่านการคัดเลือก การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   >
ตัวอย่างแบบฟอร์มส่งคะแนน
   >
แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา
   >
ข้อตกลงเกณฑ์การประเมิน หมวดที่ 1 ประกอบการสอบประเมินฯ 2560

   >คู่มือเกณฑณ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2553 ปรับปรุง พ.ศ. 2559

> ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2563
> ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
> อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563
> ปฎิทินศึกษาปี 6 2563
> ปฎิทินคลินิกปฏิบัติ 1 2563 710-535-Clinical-Practice-I

-
ตัวอย่างการเบิกค่าสอนโครงการพิเศษปี6
- อัตราการเบิกค่าสอนโครงการพิเศษ

> ข่าวสหกิจศึกษา
  
- ปฏิทินดำเนินการโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

   - ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร"คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"
   - ขอเชิญส่งคณาจารย์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร"คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4"
   - แบบฟอร์มใบสมัครและนำส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
     หลักสูตร   "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"

> ประกาศนักศึกษาระดับปริญญาตรี
   - การใช้ใบรับรองแพทย์
   -
หลักเกณฑ์การรับโอนย้านนักศึกษา
   -
การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์
   -
การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์2
   -
การศึกษาขั้นปริญญาตรี
   -
การสอบประจำภาคของนักศึกษา
   -
เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา
   -
เกณฑ์มาตราฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
   -
ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย
   -
ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา
   -
แนวปฏิบัติการขออุทธรณ์ฯ
   -
ประกาศการแต่งกายนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
   -
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
   -
ประกาศหลักเกณฑ์ทุนขาดแคลน
   -
ประกาศให้นับรายวิชาภาษาจีนฯ
   -
ระเบียบการบริการสุขภาพแก่ นักศึกษา
   -
ระเบียบว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา 2559
   -
ระเบียบว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ
   -
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูณาการของนักศึกษา
   -
หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา
 

  
KKU Web Mail

มคอ & TQF

KKU TQF MIS
 

จรรยาบรรณวิชาชีพ

มาตรฐานวิชาชีพ

ศูนประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนการสมัครสอบ และการสอบใบประกอบวิชาชีพ

หมายเลขติดต่อภายใน 
นางทักษ์ศภรณ์ ตาละลักษณ์  โทร 45599   
นางเกวลิน สร้อยบับ             โทร 45598 
นางสาวชนิดา ชาอินทร์         โทร 44914
นางรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนา       โทร 44914
นางสมบัติ แสงพล               โทร 44914
เบอร์ภายนอก โทร 043-202-150

เว็บไซต์เดิม

 

 


 งานวิจัยและบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4320 2150, 0 4320 2404