แนวทางการประกอบอาชีพของสัตวแพทย์
line.gif (17939 bytes)
บัณฑิตสัตวแพทย์ที่จบมาจากสถาบันต่างๆทั้งในส่วนของภาครัฐบาล คือ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และในส่วนภาคเอกชนคือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานต่างๆซึ่งจำแนกออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ ๆ
คือ ภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน คลีนิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ และการทำงานส่วนตัวที่ไม่ได้ใช้วิชาชีพสัตวแพทย์
line.gif (17939 bytes)

ภาครัฐบาล
1. ทบวงมหาวิทยาลัย
    ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่สอนนักศึกษาสัตวแพทย์ในสถาบันต่างๆคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานครนอกจากนี้สัตวแพทย์อาจทำหน้าที่สอนนักศึกษาในคณะต่างๆที่เปิดรับ
สัตวแพทย์เข้าทำงานได้เช่น การสอนในภาควิชาทางพรีคลินิกในคณะแพทยศาสตร์
สอนทางด้านชีววิทยาในคณะวิทยาศาสตร์ หรือสอนทางด้านสัตวศาสตร์ในคณะเกษตรศาสตร์
เป็นต้น ลักษณะงานที่ปฏิบัติจะเป็นงานด้านการเรียนการสอน งานวิจัยด้านการสัตว์โดยเน้น
ปศุสัตว์และพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์งานด้านบริการรักษาสัตว์และงานอื่นๆ
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่รับบัณฑิตสัตวแพทย์เข้ามาทำงานเป็นจำนวนมากโดยกระจาย
การทำงานไปในกองต่างๆ เช่น กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กองควบคุมโรคระบาด
กองบำรุงพันธุ์สัตว ์กองผลิตชีวภัณฑ์ กองผสมเทียม (มีศูนย์วิจัยการผสมเทียมในจังหวัดต่าง ๆ) กองวิชาการ
(มีศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ในภาคเหนือภาคตะวันออกฉียงเหนือและภาคใต้)
กองส่งเสริมปศุสัตว์ กองสัตวรักษ์ กองสัตวแพทย์สาธารณสุขและสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยสัตวแพทย์ที่เข้าไปทำงานจะทำงานตามลักษณะงานในแต่ละกอง
3.กระทรวงกลาโหม
    สัตวแพทย์ที่เข้ามาทำงานในกระทรวงกลาโหมสามารถเลือกเข้าทำงานที่ต่าง ๆ ได้คือ
    1) กรมการสัตว์ทหารบก ทำงานในกองการสัตว์และเกษตรกรรม โรงเรียนทหารการสัตว์
โรงพยาบาลสัตว์ทหารบก ศูนย์การสุนัขทหาร กองร้อยสุนัขทหาร และกองพันสัตว์ต่าง เป็นต้น
    2) กรป.กลาง
    3) กรมแพทย์ทหารบก
    4) ทหารอากาศ ดูแลสุนัขรักษาความปลอดภัยของสนามบิน
    5) กรมตำรวจ สัตวแพทย์สามารถเข้ารับราชการตำรวจได้ในหน่วยงานของ กองบัญชาการ
ตำรวจนครบาล 2 หน่วยงาน คือ กองกำกับการสุนัขตำรวจ และกองกำกับการตำรวจม้า
4. กระทรวงสาธารณสุข
    สัตวแพทย์สามารถรับราชการตามตำแหน่งที่เปิดรับในหน่วยงานต่างๆสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
    1)สำนักงานปลัดกระทรวงโดยทำงานในกองระบาดวิทยาและกองสาธารณสุขภูมิภาค
    2) กรมควบคุมโรคติดต่อ สัตวแพทย์เป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษาในระดับจังหวัด
    3) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
    4) กรมอนามัย
5. กระทรวงมหาดไทย
    สัตวแพทย์เข้ารับราชการในกองสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครและ
เทศบาลราชการส่วนจังหวัดและท้องถิ่น กรมการปกครองในตำแหน่งสัตวแพทย์ประจำเทศบาล
6. กระทรวงศึกษาธิการ
    สัตวแพทย์สามารถเข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆคือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีวิทยาเขตต่าง ๆ คือ
กาฬสินธุ์ จันทบุรี นครศรีธรรมราช น่าน ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ลำปาง และสุรินทร์ คณะเกษตรศาสตร์
นครศรีธรรมราช คณะเกษตรศาสตร์ บางพระ ชลบุรี คณะประมง และสถาบันวิจัยและฝึกอบรม สกลนคร
นอกจากนี้ยังสามารถรับราชการในกรมอาชีวศึกษา กรมฝึกหัดครู และสถาบันราชภัฏต่าง ๆ ได้อีกด้วย
line.gif (17939 bytes)
ภาครัฐวิสาหกิจ
1. สภากาชาดไทย
สัตวแพทย์จะทำงานเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในด้านการชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง การให้คำปรึกษาและแนะนำ และการทำงานวิจัย
นอกจากนี้ยังทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลองและงูโดยทำงานการทดลองโรคสัตว์และ
การดูแลงูและสัตว์ทดลอง
2. องค์การเภสัชกรรม
3. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
สัตวแพทย์จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาโคป่วย
และการฝึกพนักงานสัตวแพทย์และอบรมเกษตรอื่น ๆ
4. องค์การสวนสัตว์
สัตวแพทย์ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพสัตว์ต่าง ๆ ทำการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์
ศึกษาวิเคราะห์ชัณสูตรโรคสัตว์การศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการเพาะเชื้อและการใช้ยากับ
โรคสัตว์ชนิดต่างๆ การอนุรักษ์สัตว์ป่า การวิจัยเพื่อรองรับการอนุรักษ์สัตว์ป่า องค์การสวนสัตว์
มีหน่วยงานต่างๆคือ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่
สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา
นอกจากนี้ยังม ีสวนสัตว์เอกชนที่ต้องการสัตวแพทย์เข้าไปทำงานอีก เช่น ซาฟารีเวิล์ด ฟาร์มจรเข้ เป็นต้น
line.gif (17939 bytes)
ภาคเอกชน
    สัตวแพทย์ที่เข้าทำงานในบริษัทเอกชนจะเข้าทำงานในธุรกิจด้านต่างๆคือ ธุรกิจด้านอาหาร
สัตว์ ธุรกิจด้านยาสัตว์และเคมีภัณฑ์ ธุรกิจด้านเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับสัตว ์ซึ่งอาจจะ
ทำงานในตำแหน่หน้าที่แตกต่างกันไป ด้านการขาย ด้านการบริการวิชาการ ด้านห้องปฏิบัติการ
นอกจากนี้ก็อาจทำงานด้านการดูแลสุขภาพสัตว์และการเพิ่มผลผลิตในฟาร์มต่าง ๆ เช่น โคเนื้อ
โคนม ม้าสุกร ไก่ เป็ด หรือสัตว์น้ำ
line.gif (17939 bytes)
คลีนิก/โรงพยาบาลสัตว์
    สัตวแพทย์ทำงานด้านนี้จะเป็นผู้ที่ใช้ความรู้ทางด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ของสัตว์เลี้ยง
คลีนิก/โรงพยาบาลสัตว์อาจแบ่งเป็น ด้านสัตว์เล็ก เช่น สุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆและด้าน
สัตว์ใหญ่โดยจะมีหน้าที่ตรวจแะรักษาโรค หรือแก้ไขความผิดปกติต่างๆ การทำศัลยกรรม
ตกแต่ง เช่น ตัดหู ตัดหาง ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง ตลอดจนการผลิตและจำหน่าย
อุปกรณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ด้วย
line.gif (17939 bytes)
การทำงานส่วนตัวที่ไม่ได้ใช้วิชาชีพสัตวแพทย์
สัตวแพทย์ที่ออกมาทำธุรกิจในภาคเอกชนระยะหนึ่งแล้วจึงหันมาประกอบอาชีพส่วนตัว
เมื่อมองเห็นลู่ทางการประกอบอาชีพอื่นๆในบางรายก็อาจต้องไปทำงานกับกิจการของครอบครัวหรือ
สืบทอกิจการของครอบครัวในบางรายก็อาจไปเรียนต่อทางด้านการแพทย์ก็ได้ซึ่งการตัดสินใจประกอบ
อาชีพส่วนตัวก็ขึ้นอยู่กับฐานะขื้นกับสภาพแวดล้อม หรือลู่ทางในการประกอบอาชีพ
line.gif (17939 bytes)
สรุป
ในการเลือกประกอบอาชีพทำงานสามารถเลือกหน่วยงานตามที่ต้องการได้โดยแต่ละ
หน่วยงานก็มีความต้องการสัตวแพทย์ที่มีความสามารถในด้านต่างๆและบุคลิกภาคที่แตกต่าง
กันไปดังนั้นในการเลือกงานผู้เลือกควรจะคำนึงถึงความสนใจและความถนัดหรือความสามารถ
ของตนเองเพื่อที่จะได้ไปทำงานในด้านนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ