ยินดีต้อนรับสู่..เว็บไซต์ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                                               
 

ยินดีต้อนรับ

 ปณิธาน และ ปรัชญา
    ผลิตบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์
ที่มีทักษะ ความรู้และความสามารถในระดับสากล
มีคุณธรรมและจริยธรรม
และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัย และการให้บริการ

 

 
 

 
     
 
 
 
 


 

     

 
   

 
   

ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Tel. 47066-69 ,Tel/Fax. 043- 364490
Department of surgery and  theriogenology  , Faculty of Veterinary medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen,Thailand