วิชาที่เปิดสอน
716 231 การจัดการสัตว์ทดลอง
Management of Laboratory Animals
1(0-3-0)
716 221 การปฏิบัติภาคสนามด้านสัตวศาสตร์
Field Practice in Animal Science
1(0-6-0)
716 422 การปฏิบัติภาคสนามด้านสัตวแพทยศาสตร์ชุมชน
Field Practice in Community Veterinary Medicine
1(0-6-0)
716 423 การปฏิบัติภาคสนามด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข์
Field Practice in Veterinary Public Health
1(0-6-0)
716 411 การอภิบาลอาหาร
Food Protection
2(1-3-0)
716 412 การตรวจเนื้อ เนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์เนื้อ
Meat, Poultry and Meat Product Inspection
2(1-3-0)
716 413 การตรวจคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม
Milk and Milk Product Quality Inspection
2(1-3-0)
716 414 โรคสัตว์ติดต่อคน
Zoonosis
2(2-0-0)
716 541 กฎหมายและจรรยาบรรณแห่งอาชีพสัตวแพทย์
Veterinary Jurisprudence and Professional Ethics
1(1-0-0)
716 542 การบริหารสัตวแพทยศาสตร์
Veterinary Medicine Administration
2(2-0-0)