เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการนำสุนัขและแมวมารับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
หมู่บ้านชนบทของจังหวัดขอนแก่น (The Factors Affected to Rabies Vaccination of
Dogs and Cats in Rural Villages, KhonKaen, Thailand)
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลการส่งตัวอย่างตรวจโรคพิษสุนัขบ้าของศุนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระหว่างปี พ.ศ. 2534-2538 (Information Analysis
Specimens Submission of Rabies Diagnosis in the Northeast Veterinary Research
and Diagnosis Center during 1991-1995)
เรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมรวมของฟาร์มโคนมในเขตจังหวัดขอนแก่น (BULK MILK
QUALITIES ANALYSES OF DAIRY FARMS IN KHON KAEN PROVINCE)
เรื่อง   การแยกเชื้อ Burkholderia pseudomallei จากสัตว์และสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่มีผู้ป่วยและสัตว์ที่
เป็นโรคเมลิออยโดสีสในจังหวัดขอนแก่น : การศึกษาเบื้องต้น (Iolation of Burkholderia seudomallei
from animals and environment in the areas that reported cases of
Melioidosis in Khon Kaen, Thailand: A preliminary study)
เรื่อง ความชุกของการพบเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในดินจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปรียบเทียบกับภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย (Prevealence of Burkholderia
pseudomallei in soil from the Northeast compares with the North and The south of Thailand)
เรื่อง EPIDEMIOLOGY OF ARABINOSE ASSIMILATION IN BURKHOLDERIA
PSEUDOMALLEI ISOLATED FROM PATIENTS AND SOIL IN THAILAND
เรื่อง EPIDEMIOLOGY OF BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI IN THEAILAND
เรื่อง รายงานการศึกษาอุบัติการของวัณโรคในฟาร์มโคนมในจังหวัดขอนแก่นด้วยวิธี Bovine
  tuberculin skin test และการตรวจหาเชื้อ Pathogenic Mycobcterium ในน้ำนมดิบและ
Nasal secretion

งานวิจัยกำลังดำเนินการวิจัย (โครงการปี 2544)

เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองสารต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์ด้วย วิธี ทริปเปิลมีเดี่ยมเทสด้วยไตรเมทโทร พริม วิธี โมดิฟายด์ โฟรเพท
เทสและวิธีทิวดิฟฟิวชั่น (The efficacy comparison study of antibiotic residues
screening test in meat and meat products by Triple Medium Test with
Trimethoprim (TMT) Method , Modified Four-Plate Test (M-FPT) and Tube
Diffusion Method.)