โครงสร้างของระบบหายใจ

       โครงสร้างของระบบหายใจประกอบด้วยปอดและทางเดินอากาศที่เริ่มจากภายนอกเข้าไปสู่ปอดประกอบด้วย รูจมูก (nostrils), โพรงจมูก (nasal cavities), หลอดคอ (pharynx), หลอดลม (trachea), ถุงลมปอด (pulmonary alveoli) และ เยื่อหุ้มปอด (pleural) ไปสิ้นสุดที่ปอด (Lung)

<---BACK